SYSTEM WYNAGRODZEŃ


Wynagrodzenie to jeden z najważniejszych motywatorów, kształtujących postawy pracowników i efekty ich pracy. System wynagrodzeń powinien być oparty na solidnym fundamencie, jakim jest prawidłowo naliczana i zróżnicowana dla wszystkich pracowników, płaca zasadnicza.
Nadrzędnym celem efektywnego systemu wynagradzania i premiowania, jest ścisłe powiązanie kosztów pracy z osiąganymi efektami.
Tworzenie systemu wynagrodzeń zasadniczych odbywa się na podstawie wartościowania stanowisk pracy. Proces ten pozwala określić, poprzez analizę treści pracy, wymagania stawiane pracownikowi oraz zobiektywizować ocenę relatywnej wartości danego stanowiska dla przedsiębiorstwa.
W procesie wartościowania określany jest udział stanowiska w realizacji celów firmy oraz zakres niezbędnych kwalifikacji, czyli profil stanowiska.

Zakres prac:
 • Wartościowanie pracy:
  • analiza dokumentów organizacyjnych dotyczących funkcjonującego systemu wynagradzania,
  • wybór metody wartościowania stanowisk pracy,
  • wybór Komisji dokonującej analizy i wartościowania pracy,
  • szkolenie osób biorących udział w pracach Komisji,
  • przeprowadzenie wartościowania pracy,
  • opracowanie taryfikatora kwalifikacyjnego.
 • Budowanie systemu wynagrodzeń w oparciu o wyniki wartościowania pracy:
  • określenie kategorii zaszeregowania stanowisk,
  • określenie wzajemnych zależności pomiędzy stanowiskami, z uwzględnieniem zewnętrznych warunków płacowych,
  • opracowanie tabeli płac.
 • Budowanie systemu premiowania:
  • opracowanie kryteriów przyznawania premii oraz ich wysokości,
  • powiązanie systemu premiowania z comiesięczną analizą jakości pracy i efektów pracowników oraz wynikami oceny okresowej,
  • wybór motywatorów: perkwizytów, bonusów, świadczeń pod kątem kultury organizacyjnej firmy i indywidualnych oczekiwań pracowników,
  • zbudowanie systemów kafeteryjnych wynagrodzeń.

Przejrzysty i skodyfikowany system premiowy stymuluje pozytywne zachowania pracowników - wzrost ich zaangażowania i nastawienie pro-efektywnościowe, a w konsekwencji wzrost wydajności pracy. Zobiektywizowany system premiowania eliminuje dowolność i uznaniowość w przyznawaniu nagród finansowych i poza finansowych.


Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne