SYSTEM OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW


Największy wkład w sukces każdej organizacji wnoszą ludzie. To oni tworzą jej atmosferę, kulturę i wypracowują efekty ekonomiczne. Dopiero właściwe poznanie pracowników, czyli rozpoznanie ich możliwości oraz ograniczeń, pozwala na efektywne wykorzystanie ich potencjału w realizacji postawionych celów i zadań.
Najlepszym narzędziem, wspomagającym zarządzanie personelem i kierowanie ich rozwojem, jest System Ocen Okresowych Pracowników.
Oceny okresowe mają charakter kompleksowy. Obejmują nie tylko całokształt efektów pracy ocenianego pracownika, lecz zawierają także elementy oceny jego kompetencji, umiejętności oraz postaw wobec pracy, przełożonych, podwładnych i całego przedsiębiorstwa. System ten umożliwia nie tylko ocenę efektów pracy w określonym przedziale czasowym, ale pozwala również planować zadania na przyszłość oraz określać potrzeby rozwojowe pracowników, uwzględniając jednocześnie realizację założonych celów długookresowych organizacji.
Nie chodzi tu tylko o ocenę pracy w przeszłości, aby następnie ukarać lub nagrodzić pracownika. Prawdziwym celem programu jest budowanie wyższej efektywności w przyszłości.

Zakres prac:
 • Projektowanie systemu ocen, tzn. określenie:
  • celów oceniania,
  • zasad oceniania - regulamin, procedura,
  • podmiotów ocenianych i oceniających,
  • metod oceny,
  • częstotliwości oceny,
  • kryteriów oceny,
  • zaprojektowanie kwestionariusza oceny.
 • Wdrażanie systemu ocen:
  • poinformowanie pracowników o celach i zasadach oceny,
  • przeprowadzenie szkolenia dla osób oceniających,
  • przygotowanie organizacyjne,
  • przeprowadzenie I edycji oceny,
  • podsumowanie wyników oceny.
 • Wykorzystanie Systemu Ocen Okresowych Pracowników w realizacji funkcji personalnej
  • opracowanie polityki szkoleniowej w oparciu o wyniki ocen okresowych pracowników,
  • opracowanie banku kadry rezerwowej i księgi sukcesorów,
  • właściwe wykorzystanie potencjału pracowników przy planowanych awansach i przeniesieniach,
  • usprawnienie komunikacji w organizacji,
  • modyfikowanie systemu wynagrodzeń oraz systemu motywacyjnego,
  • usprawnienie pracy i poprawa jej jakości.

Gwarantujemy profesjonalne usługi w zakresie projektowania i wdrażania systemów ocen okresowych pracowników w przedsiębiorstwie, a także możliwość korzystania z pomocy konsultantów w późniejszym okresie realizowania programu.


Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne